Indywidualna terapia DDA

Kamila Biernacka-Nowak

mgr Kamila Biernacka-Nowak ukończyła kierunek Społecznej Psychologii Klinicznej na SWPS Uniwersytecie Psychospołecznym w Warszawie, Studium Pedagogiczne w SWPS w Warszawie oraz czteroletnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia i SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. Pracuje w nurcie psychoterapii integracyjnej.

W trakcie studiów zrobiła specjalizację z :

 • Seksuologii klinicznej
 • Terapii uzależnień oraz zaburzeń nerwicowych
 • Odbyła staże kliniczne w Szpitalu Bródnowskim oraz Poradni Seksuologicznej przy Szpitalu Nowowiejskim

 

Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in.:

 • Przeciwdziałanie przemocy
 • Profilaktyka uzależnień
 • Mediacje i negocjacje
 • Przeciwdziałanie agresji
 • Przyczyny agresji i depresji u dzieci i młodzieży
 • Przemoc seksualna wobec dzieci
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Programy i strategie terapii DDA

 

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała min. w Sądzie Rejonowym w Warszawie, pełniąc przez 4 lata funkcję Sądowego Kuratora Społecznego; Świetlicy Socjoterapeutycznej w Warszawie, gdzie prowadziła wsparcie psychologiczne dla rodziców i dzieci; Fundacji „IKA” w Warszawie, gdzie przez 5 lat prowadziła pomoc psychologiczną, terapię indywidualną oraz grupy wsparcia dla ofiar przemocy oraz dorosłych dzieci alkoholików, a także kontakty dzieci z rodzicami pozostającymi w konflikcie okołorozwodowym. Od kilku lat pracuje jako psycholog/pedagog w Gimnazjum.

Zajmuje się terapią osób dorosłych doświadczających różnego rodzaju kryzysów osobistych, depresji, lęków, będących ofiarami przemocy oraz doznających trudności związanych z wychowaniem i życiem w rodzinie alkoholowej.

Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

Ewa Wasińska

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Ukończyła szkolenia:

 • Studium Pomocy Psychologicznej
 • Studium Terapii Uzależnień
 • Proces grupowy i procedura w psychoterapii grupowej dla DDA
 • Trudne drogi dorastania – zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym
 • Strategie pomocy psychologicznej dla członków rodzin dysfunkcyjnych

 

Absolwentka czteroletniej Szkoły Psychoterapii - Studium Terapii Rodzin organizowanego przez Stowarzyszenie OPTA w Warszawie, przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym.

Doświadczenie zdobywała odbywając staż w Ośrodku Terapii Uzależnień w Starych Juchach, Poradni Specjalistycznej MOP – udział w terapii rodzin, pracując w Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu.

Prowadzi psychoterapię osób:

 • uzależnionych (alkohol, narkotyki, hazard)
 • żyjących w związkach z uzależnionym partnerem/partnerką (współzależnienie)
 • wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych ( Dorosłych Dzieci Alkoholików, Dorosłych Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych)
 • doświadczających przemocy w rodzinie
 • z zaburzeniami odżywiania
 • doświadczających problemów w związkach (systemowa terapia rodzin, małżeństw, par)

 

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów PTP

Agnieszka Dzieduszycka

Mgr psychologii, absolwentka SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie.

 

W Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA ukończyła rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne trzyletnią Szkołę Psychoterapii oraz roczny Kurs Pomocy Psychologicznej.

 

Od kilku lat pracuje jako psycholog i psychoterapeuta w poradniach zdrowia psychicznego i uzależnień. Swoją pracę jako psychoterapeuty poddaje superwizji dbając o standardy wykonywanego zawodu.

Prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie humanistyczno – egzystencjalnym z wykorzystaniem technik różnych szkół terapii dobieranych tak, aby pasowały do potrzeb i możliwości klienta.

Prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób, które:

 • Wychowały się w rodzinach dysfunkcyjnych (w szczególności dla DDA- Dorosłych Dzieci Alkoholików, DDD- Dorosłych Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych)
 • Mają trudności w utrzymaniu satysfakcjonujących związków i relacji z ludźmi
 • Żyją w związkach z uzależnionym partnerem/partnerką (współuzależnienie)
 • Doświadczają silnego lub długotrwałego lęku
 • Zauważają u siebie związane ze stresem objawy psychosomatyczne
 • Cierpią z powodu depresji, niskiej samooceny
 • Borykają się z trudnościami na polu zawodowym lub akademickim

 

Prowadzi terapię również w języku angielskim.

 

Psychoterapię widzę jako proces towarzyszenia klientowi w drodze do pełniejszej świadomości jego potrzeb i uczuć. Rolą terapeuty w tym procesie jest pomoc w usuwaniu przeszkód na tej drodze. Szczególnie ważne jest dla mnie stworzenie dającej bezpieczeństwo relacji, w której klient będzie mógł stawać się sobą i nadawać sens swoim działaniom.

Ewa Miturska

Absolwentka Wydziału Psychologii oraz Wydziału Nauk Społecznych IPSiR Uniwersytetu Warszawskiego: mgr psychologii, mgr pedagogiki. Doktorantka na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Studia Podyplomowe w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA oraz Studia Podyplomowe – Dyplomowany Coach WWSE.

 

Trener umiejętności psychospołecznych, psychoterapeuta terapii poznawczo behawioralnej CBT, psychoterapeuta terapii systemowej (terapia rodzin i par), specjalista terapii motywującej, terapii krótkoterminowej TSR, certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, specjalista interwencji kryzysowej, specjalista psychoterapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, specjalista rehabilitacji i terapii osób uzależnionych od narkotyków.

Odbyła liczne szkolenia terapeutyczne i staże zawodowe z obszaru:

 • uzależnienia (alkohol, narkotyki, leki, hazard, internet, seks)
 • współuzależnienia
 • terapii grupowej i indywidualnej DDA
 • przemocy w rodzinie (praca z dorosłymi i dziećmi)
 • zaburzeń odżywiania się (anoreksja, bulimia, objadanie się)
 • zaburzeń lękowych, depresji i manii
 • terapii motywującej
 • terapii krótkoterminowej
 • terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu TSR
 • terapii PTSD i traumy seksualnej
 • umiejętności psychospołecznych (asertywność, komunikacja, radzenie sobie 
  ze stresem, emocjami, zarządzanie czasem, treningi twórczości, motywacyjne, relaksacyjne itd..)

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w instytucjach takich jak: Niebieska Linia, Fundacja Dzieci Niczyje, Centrum Praw Kobiet, Poradnia Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Szpital Neuropsychiatryczny dla dzieci 
i młodzieży, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnie Uzależnienia i Współuzależnienia, Punkty Terapii Substytucyjnej.

 

Obecnie zawodowo związana z Instytutem Psychiatrii i Neurologii, Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia, Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień 
i Współuzależnienia, Warszawską Grupą Psychologiczną.

 

Prowadzi terapię indywidualną, grupową, pracuje z rodzinami i parami. Realizuje warsztaty 
i grupy rozwoju osobistego.

Dominika Bielecka

z wykształcenia mgr psychologii, w 2002 roku ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

 

Ukończyła Profesjonalną Szkołę Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

 

Po skończonych studiach rozpoczęła pracę jako psycholog z młodzieżą w szkołach gimnazjalnych oraz liceum.  Odbyła staż w Ośrodku Profilaktyki i Socjoterapii dla Dzieci i Młodzieży„Pępek”, z którym współpracuje w ramach różnych projektów. Obecnie pracuje jako psycholog w szkole dla młodzieży z zaburzeniami zachowaniami oraz w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, gdzie prowadzi psychoterapię i zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży, diagnozuje problemy młodzieży, udziela wsparcia i porad ich rodzinom.  Pracowała także w Punkcie Interwencyjno – Konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Oprócz tego prowadzi szkolenia z zakresu różnych obszarów psychologii, a głównie z zakresu rozwoju osobistego.

Od września 2006 do kwietnia 2008 odbywała staż kliniczny w NZOZ „Ogród” – praca psychoterapeutyczna z  pacjentami indywidualnymi oraz koterapeuta na grupie dla DDA.

Dodatkowo ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób, które:

 • wychowały się w rodzinach dysfunkcyjnych, w szczególności rodzinach z problemem alkoholowym (DDA - Dorosłe Dzieci Alkoholików, DDD - Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych)
 • doświadczają lub doświadczały przemocy psychicznej lub/i fizycznej
 • znalazły się w trudnej sytuacji życiowej
 • przeżywają konflikty wewnętrzne
 • przeżywają konflikty w relacjach z innymi
 • czują, że potrzebują pomocy, wsparcia psychologicznego

 

Pracuje w nurcie psychoterapii integracyjnej wykorzystując dorobek różnych szkół psychoterapeutycznych w zależności od rodzaju trudności doświadczanych przez klienta.

Marzena Zajdel-Bachta


Mgr psychologii, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, dyplomowany psychoterapeuta pracujący w nurcie integracyjnym. Ukończyła 4 letnie studia podyplomowe z zakresu psychoterapii przy SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym afiliowane przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego we współpracy z Society for the Exploration of Psychoterapy Integration.


Stworzyła punkt konsultacyjny dla rodzin przy Ognisku Wychowawczym gminy Raszyn, realizator szkoleń z zakresu pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych dla placówek oświatowych na terenie gminy.


Współpracuje z Ośrodkiem Psychoterapii i Promocji Zdrowia Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Wykładowca i trener programu IKAR dla studentów I roku SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dla osób, które wychowały się w rodzinach dysfunkcyjnych, w szczególności rodzinach z problemem alkoholowym (DDA- Dorosłe Dzieci Alkoholików, DDD- Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych).

Prowadzi psychoterapię problemów osobistych, pomaga w adaptacji do zmian życiowych, wspomagając rozwój osobowości.

Pracuje wykorzystując dorobek najważniejszych szkół psychoterapii (Gestalt, poznawczo-behawioralnej, egzystencjalnej i psychodynamicznej) w zależności od rodzaju trudności doświadczanych przez klienta.

Prywatnie mama Kasi, uwielbia klimat nadmorski, jazz koncertowy i dobre kino.

Copyright © WGP Warszawska Grupa Psychologiczna --- ul.Czerska 18 lok. 130, 00-732 Warszawa --- email: info@wgp.org.pl
Wszystkie prawa do tekstów i ilustracji zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie całości lub fragmentów bez pisemnej zgody WGP Warszawska Grupa Psychologiczna, zabronione.