Indywidualna terapia DDA

Monika Całka

Psycholog, psychoterapeuta, specjalista w zakresie interwencji kryzysowej.

Absolwentka SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Posiada dyplom ukończenia Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii SWPS przy Instytucie Psychologii Zdrowia, której program jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Odbyła staż kliniczny w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród” (Instytut Psychologii Zdrowia PTP) oraz w szpitalu psychiatrycznym, na V oddziale Akademii Medycznej na ul. Nowowiejskiej w Warszawie.

 

Pracuje w nurcie integracyjnym, łączącym różne nurty i metody psychoterapeutyczne. Posiada doświadczenie w pracy z osobami pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych (DDD oraz DDA), osobami będącymi w kryzysie, zmagającymi się z różnego rodzaju trudnościami (problemy w związku, w relacjach z ludźmi, z zaniżoną samooceną).

 

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.

 

Stale rozwija swoje umiejętności terapeutyczne poprzez udział w szkoleniach a swoją pracę terapeutyczną superwizuje u certyfikowanego superwizora PTP.

 

Szkolenia:

 • Wprowadzenie do psychoterapii Gestalt, ciało i sen w procesie terapii". Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej.
 • Szkolenie dla specjalistów: "Przemoc w rodzinie a prawo". Niebieska Linia.
 • Warsztat szkoleniowy „We własnym stylu- gestaltowskie poszukiwanie indywidualnego stylu pracy terapeuty”. Centrum Cousellingu GESTALT.
 • Szkolenie dla terapeutów pracujących z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików i osobami pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych "Psychoterapia problemów występujących w związkach i w rodzinie". Fundacja ETOH.
 • Seminarium „Psychoterapia depresji, tendencji samobójczych i innych stanów kryzysowych u DDA”. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz Fundacja ETOH.
 • Seminarium ”Strategie i procedury psychoterapeutyczne w pracy z członkami rodzin dysfunkcyjnych”. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz Fundacja ETOH.
 • Szkolenie prawno-psychologiczne dla pracowników OPS. Komitet Ochrony Praw Dziecka. Warszawa
 • "Wprowadzenie do Terapii skoncentrowanej na emocjach (Emotion-Focused Therapy, EFT)". Kurt Renders, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • "Genogram- klucz do zrozumienia rodziny”. Akademickie Centrum
  Psychoterapii i Rozwoju SWPS
 • Trening uważności Mindfulness- aspekty, zastosowanie, praktyka.
  Fundacja ETOH.

 

W WGP prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię par oraz interwencję kryzysową.

Kamila Biernacka-Nowak

mgr Kamila Biernacka-Nowak ukończyła kierunek Społecznej Psychologii Klinicznej na SWPS Uniwersytecie Psychospołecznym w Warszawie, Studium Pedagogiczne w SWPS w Warszawie oraz czteroletnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia i SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. Pracuje w nurcie psychoterapii integracyjnej.

W trakcie studiów zrobiła specjalizację z :

 • Seksuologii klinicznej
 • Terapii uzależnień oraz zaburzeń nerwicowych
 • Odbyła staże kliniczne w Szpitalu Bródnowskim oraz Poradni Seksuologicznej przy Szpitalu Nowowiejskim

 

Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in.:

 • Przeciwdziałanie przemocy
 • Profilaktyka uzależnień
 • Mediacje i negocjacje
 • Przeciwdziałanie agresji
 • Przyczyny agresji i depresji u dzieci i młodzieży
 • Przemoc seksualna wobec dzieci
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Programy i strategie terapii DDA

 

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała min. w Sądzie Rejonowym w Warszawie, pełniąc przez 4 lata funkcję Sądowego Kuratora Społecznego; Świetlicy Socjoterapeutycznej w Warszawie, gdzie prowadziła wsparcie psychologiczne dla rodziców i dzieci; Fundacji „IKA” w Warszawie, gdzie przez 5 lat prowadziła pomoc psychologiczną, terapię indywidualną oraz grupy wsparcia dla ofiar przemocy oraz dorosłych dzieci alkoholików, a także kontakty dzieci z rodzicami pozostającymi w konflikcie okołorozwodowym. Od kilku lat pracuje jako psycholog/pedagog w Gimnazjum.

Zajmuje się terapią osób dorosłych doświadczających różnego rodzaju kryzysów osobistych, depresji, lęków, będących ofiarami przemocy oraz doznających trudności związanych z wychowaniem i życiem w rodzinie alkoholowej.

Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

Ewa Wasińska

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Ukończyła szkolenia:

 • Studium Pomocy Psychologicznej
 • Studium Terapii Uzależnień
 • Proces grupowy i procedura w psychoterapii grupowej dla DDA
 • Trudne drogi dorastania – zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym
 • Strategie pomocy psychologicznej dla członków rodzin dysfunkcyjnych

 

Absolwentka czteroletniej Szkoły Psychoterapii - Studium Terapii Rodzin organizowanego przez Stowarzyszenie OPTA w Warszawie, przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym.

Doświadczenie zdobywała odbywając staż w Ośrodku Terapii Uzależnień w Starych Juchach, Poradni Specjalistycznej MOP – udział w terapii rodzin, pracując w Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu.

Prowadzi psychoterapię osób:

 • uzależnionych (alkohol, narkotyki, hazard)
 • żyjących w związkach z uzależnionym partnerem/partnerką (współzależnienie)
 • wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych ( Dorosłych Dzieci Alkoholików, Dorosłych Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych)
 • doświadczających przemocy w rodzinie
 • z zaburzeniami odżywiania
 • doświadczających problemów w związkach (systemowa terapia rodzin, małżeństw, par)

 

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów PTP

Agnieszka Dzieduszycka

Mgr psychologii, absolwentka SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie.

 

W Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA ukończyła rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne trzyletnią Szkołę Psychoterapii oraz roczny Kurs Pomocy Psychologicznej.

 

Od kilku lat pracuje jako psycholog i psychoterapeuta w poradniach zdrowia psychicznego i uzależnień. Swoją pracę jako psychoterapeuty poddaje superwizji dbając o standardy wykonywanego zawodu.

Prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie humanistyczno – egzystencjalnym z wykorzystaniem technik różnych szkół terapii dobieranych tak, aby pasowały do potrzeb i możliwości klienta.

Prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób, które:

 • Wychowały się w rodzinach dysfunkcyjnych (w szczególności dla DDA- Dorosłych Dzieci Alkoholików, DDD- Dorosłych Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych)
 • Mają trudności w utrzymaniu satysfakcjonujących związków i relacji z ludźmi
 • Żyją w związkach z uzależnionym partnerem/partnerką (współuzależnienie)
 • Doświadczają silnego lub długotrwałego lęku
 • Zauważają u siebie związane ze stresem objawy psychosomatyczne
 • Cierpią z powodu depresji, niskiej samooceny
 • Borykają się z trudnościami na polu zawodowym lub akademickim

 

Prowadzi terapię również w języku angielskim.

 

Psychoterapię widzę jako proces towarzyszenia klientowi w drodze do pełniejszej świadomości jego potrzeb i uczuć. Rolą terapeuty w tym procesie jest pomoc w usuwaniu przeszkód na tej drodze. Szczególnie ważne jest dla mnie stworzenie dającej bezpieczeństwo relacji, w której klient będzie mógł stawać się sobą i nadawać sens swoim działaniom.

Ewa Miturska

Absolwentka Wydziału Psychologii oraz Wydziału Nauk Społecznych IPSiR Uniwersytetu Warszawskiego: mgr psychologii, mgr pedagogiki. Doktorantka na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Studia Podyplomowe w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA oraz Studia Podyplomowe – Dyplomowany Coach WWSE.

 

Trener umiejętności psychospołecznych, psychoterapeuta terapii poznawczo behawioralnej CBT, psychoterapeuta terapii systemowej (terapia rodzin i par), specjalista terapii motywującej, terapii krótkoterminowej TSR, certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, specjalista interwencji kryzysowej, specjalista psychoterapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, specjalista rehabilitacji i terapii osób uzależnionych od narkotyków.

Odbyła liczne szkolenia terapeutyczne i staże zawodowe z obszaru:

 • uzależnienia (alkohol, narkotyki, leki, hazard, internet, seks)
 • współuzależnienia
 • terapii grupowej i indywidualnej DDA
 • przemocy w rodzinie (praca z dorosłymi i dziećmi)
 • zaburzeń odżywiania się (anoreksja, bulimia, objadanie się)
 • zaburzeń lękowych, depresji i manii
 • terapii motywującej
 • terapii krótkoterminowej
 • terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu TSR
 • terapii PTSD i traumy seksualnej
 • umiejętności psychospołecznych (asertywność, komunikacja, radzenie sobie 
  ze stresem, emocjami, zarządzanie czasem, treningi twórczości, motywacyjne, relaksacyjne itd..)

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w instytucjach takich jak: Niebieska Linia, Fundacja Dzieci Niczyje, Centrum Praw Kobiet, Poradnia Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Szpital Neuropsychiatryczny dla dzieci 
i młodzieży, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnie Uzależnienia i Współuzależnienia, Punkty Terapii Substytucyjnej.

 

Obecnie zawodowo związana z Instytutem Psychiatrii i Neurologii, Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia, Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień 
i Współuzależnienia, Warszawską Grupą Psychologiczną.

 

Prowadzi terapię indywidualną, grupową, pracuje z rodzinami i parami. Realizuje warsztaty 
i grupy rozwoju osobistego.

Dominika Bielecka

z wykształcenia mgr psychologii, w 2002 roku ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

 

Ukończyła Profesjonalną Szkołę Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

 

Po skończonych studiach rozpoczęła pracę jako psycholog z młodzieżą w szkołach gimnazjalnych oraz liceum.  Odbyła staż w Ośrodku Profilaktyki i Socjoterapii dla Dzieci i Młodzieży„Pępek”, z którym współpracuje w ramach różnych projektów. Obecnie pracuje jako psycholog w szkole dla młodzieży z zaburzeniami zachowaniami oraz w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, gdzie prowadzi psychoterapię i zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży, diagnozuje problemy młodzieży, udziela wsparcia i porad ich rodzinom.  Pracowała także w Punkcie Interwencyjno – Konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Oprócz tego prowadzi szkolenia z zakresu różnych obszarów psychologii, a głównie z zakresu rozwoju osobistego.

Od września 2006 do kwietnia 2008 odbywała staż kliniczny w NZOZ „Ogród” – praca psychoterapeutyczna z  pacjentami indywidualnymi oraz koterapeuta na grupie dla DDA.

Dodatkowo ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób, które:

 • wychowały się w rodzinach dysfunkcyjnych, w szczególności rodzinach z problemem alkoholowym (DDA - Dorosłe Dzieci Alkoholików, DDD - Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych)
 • doświadczają lub doświadczały przemocy psychicznej lub/i fizycznej
 • znalazły się w trudnej sytuacji życiowej
 • przeżywają konflikty wewnętrzne
 • przeżywają konflikty w relacjach z innymi
 • czują, że potrzebują pomocy, wsparcia psychologicznego

 

Pracuje w nurcie psychoterapii integracyjnej wykorzystując dorobek różnych szkół psychoterapeutycznych w zależności od rodzaju trudności doświadczanych przez klienta.

Marzena Zajdel-Bachta


Mgr psychologii, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, dyplomowany psychoterapeuta pracujący w nurcie integracyjnym. Ukończyła 4 letnie studia podyplomowe z zakresu psychoterapii przy SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym afiliowane przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego we współpracy z Society for the Exploration of Psychoterapy Integration.


Stworzyła punkt konsultacyjny dla rodzin przy Ognisku Wychowawczym gminy Raszyn, realizator szkoleń z zakresu pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych dla placówek oświatowych na terenie gminy.


Współpracuje z Ośrodkiem Psychoterapii i Promocji Zdrowia Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Wykładowca i trener programu IKAR dla studentów I roku SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dla osób, które wychowały się w rodzinach dysfunkcyjnych, w szczególności rodzinach z problemem alkoholowym (DDA- Dorosłe Dzieci Alkoholików, DDD- Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych).

Prowadzi psychoterapię problemów osobistych, pomaga w adaptacji do zmian życiowych, wspomagając rozwój osobowości.

Pracuje wykorzystując dorobek najważniejszych szkół psychoterapii (Gestalt, poznawczo-behawioralnej, egzystencjalnej i psychodynamicznej) w zależności od rodzaju trudności doświadczanych przez klienta.

Prywatnie mama Kasi, uwielbia klimat nadmorski, jazz koncertowy i dobre kino.

Copyright © WGP Warszawska Grupa Psychologiczna --- ul.Czerska 18 lok. 130, 00-732 Warszawa --- email: info@wgp.org.pl
Wszystkie prawa do tekstów i ilustracji zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie całości lub fragmentów bez pisemnej zgody WGP Warszawska Grupa Psychologiczna, zabronione.